Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15)
Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama može se podnijeti pisano, elektroničkom poštom ili osobno
21. 03. 2014.

Odluka o provedbi postupka nabave roba i usluga

Temeljem članka 18. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13 i 143/13) i čl. 17. st. 1. al. 18. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište (15. sjednica Upravnog vijeća Agencije za poljoprivredno zemljište od 17. prosinca 2013. godine) ravnateljica Agencije za poljoprivredno zemljište mr. sc. Blaženka Mičević dana 27. veljače 2014. godine donosi Odluku o provedbi postupka nabave roba i usluga procijenjene vrijednosti do 200.000,00 kuna i nabave radova do 500.000,00 kn.

Read more
19. 03. 2014.

Plan nabave za 2014.

Na temelju čl. 20. st. 4. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", br. 90/11) i čl. 10. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište (od 17. prosinca 2013.) Upravno vijeće Agencije za poljoprivredno zemljište je na 17. sjednici održanoj 11. ožujka 2014. godine donijelo Plan javne nabave za 2014. godinu.

Read more
17. 06. 2013.

Poziv za nadmetanje za nabavu uredskog materijala i pribora, tonera i ostalih uredskih potrepština

U Elektroničkom oglasniku javne nabave objavljen je Poziv za nadmetanje za nabavu uredskog materijala i pribora, tonera i ostalih uredskih potrepština.

Read more
25. 04. 2013.

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013.

Temeljem čl. 21. st. 2. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine" br. 90/11), Agencija za poljoprivredno zemljište, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, kao javni naručitelj, objavljuje registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma u 2013.

Registar ugovora o javnoj nabavi i…

Read more
07. 03. 2013.

Plan nabave Agencije za poljoprivredno zemljište za 2013. godinu

Na temelju članka 21. Statuta Agencije za poljoprivredno zemljište, Upravno vijeće je na 7. sjednici održanoj 26. veljače 2013. godine donijelo Plan nabave za 2013. godinu za čiju su realizaciju sredstva planirana u Državnom proračunu na razdjelu 06040, Agencija za poljoprivredno zemljište.

Read more