Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj je 2.695.037 ha
Republika Hrvatska raspolaže sa 738.125,52 hektara poljoprivrednog zemljišta

Komasacija

U Republici Hrvatskoj prevladavaju mali i usitnjeni posjedi poljoprivrednog zemljišta, koji ne pružaju zadovoljavajuće uvjete za uspješnu i rentabilnu poljoprivrednu proizvodnju, zbog toga je Sabor izglasao Zakon o komasaciji poljoprivrednog zemljišta. Zakon je objavljen u „Narodnim novinama", br. 51/15.

Komasacijom se male i usitnjene površine poljoprivrednog zemljišta sjedinjuju u veće i uređenije, uređuju putne i kanalske mreže, te sređuju stvarnopravni i drugi odnosi na zemljištu. Komasacija se provodi radi okrupnjavanja posjeda i katastarskih čestica u veće i pravilnije, radi njihovoga ekonomičnijeg iskorištavanja, stvaranja povoljnijih uvjeta za razvoj poljoprivredne proizvodnje, radi osnivanja i izgradnje poljoprivrednih putova, vodnih građevina za melioracije te izvođenja i drugih radova na uređenju zemljišta namijenjenog poljoprivredi.

Komasacija se provodi na temelju višegodišnjih programa, koje donosi Hrvatski sabor za razdoblje od pet godina i godišnjih programa, koje donosi Vlada Republike Hrvatske. Programima se utvrđuju u prvome redu područja na kojima će se provoditi komasacija, izvori financiranja te rokovi za provedbu Programa. Programe izrađuje Agencija za poljoprivredno zemljište na temelju stručnih analiza o provedbi postupka komasacije. U skladu s Programima Agencija izrađuje idejne projekte komasacije za pojedinu katastarsku općinu.

Komasacija se provodi tako da svaki sudionik komasacije dobije što više zaokruženo zemljište u što prikladnijem obliku za iskorištavanje i s osiguranim pristupom.

Komasacija obuhvaća poljoprivredno zemljište jedne katastarske općine. Ako to zahtijevaju gospodarski ili drugi opravdani razlozi, komasacija može obuhvatiti poljoprivredno zemljište u više katastarskih općina, odnosno njihovih dijelova.

U postupku komasacije osigurava se zemljište za opće potrebe i zajedničke potrebe naselja, odnosno sudionika komasacije.

U postupku komasacije u svim radnjama u vezi s komasacijom ne plaćaju se pristojbe.

Sredstva potrebna za izvršenje komasacije osiguravaju se u državnome proračunu Republike Hrvatske, proračunu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz sredstava fondova Europske unije (Program ruralnog razvoja), sredstava donacija, te drugih sredstava zainteresiranih pravnih i fizičkih osoba.