Ukupna površina poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj je 2.695.037 ha
Republika Hrvatska raspolaže sa 738.125,52 hektara poljoprivrednog zemljišta

Zakup ribnjaka

Poljoprivredno zemljište u vlasništvu države daje se u zakup za ribnjake putem javnog poziva na rok od 50 godina. Odluku o raspisivanju javnog poziva za dodjelu zakupa za ribnjake donosi Agencija.

Ako se poljoprivredno zemljište nalazi unutar zaštićenog područja, poziv za ribnjake sadrži i posebne uvjete zaštite prirode koje utvrđuje središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove zaštite prirode.
Odluku o dodjeli zakupa za ribnjake donosi Agencija na prijedlog Povjerenstava za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za ribnjake (Povjerenstvo za zakup za ribnjake) kojeg čine dva predstavnika Agencije, dva predstavnika jedinice lokalne samouprave na čijem se području nalazi pretežni dio ribnjaka, od kojeg jednog predstavnika određuje predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave odnosno Gradska skupština Grada Zagreba, a drugog predstavnika izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave i jedan predstavnik Ministarstva.

Povjerenstvo za zakup za ribnjake imenuje Agencija, a čine ih po pet članova i tajnik.

Procedure za zakup ribnjaka

Jedinice lokalne samouprave dostavljaju Agenciji zahtjev za raspisivanje javnog poziva i dokumentaciju potrebnu za raspisivanje javnog poziva za zakup za ribnjake. Dokumentacija i zahtjevi podnose se prvenstveno za proizvodno-tehnološke cjeline poljoprivrednog zemljišta ili ribnjaka. Zahtjev za prikupljanje dokumentacije za raspisivanje javnog poziva za zakup za ribnjake jedinici lokalne samouprave može podnijeti zainteresirana fizička ili pravna osoba.
Ako jedinica lokalne samouprave u roku od 30 dana ne postupi sukladno zahtjevu, dokumentaciju prikuplja zainteresirana fizička ili pravna osoba, koja istu zajedno sa zahtjevom za raspisivanje poziva dostavlja Agenciji.

Zajednička ponuda ponuditelja na pozivu za zakup za ribnjake smatra se nevažećom.

Ako ponuđena zakupnina na pozivu za zakup za ribnjake od strane ponuditelja koji ispunjava pozivne uvjete prelazi dvostruki iznos početne zakupnine, takva ponuda se smatra nevažećom. Sastavni dio ponude je obrazac Gospodarskog programa korištenja poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države (Gospodarski program).

Na temelju odluke o izboru najpovoljnije ponude na pozivu za zakup za ribnjake ravnatelj Agencije u ime Republike Hrvatske i podnositelj ponude sklapaju ugovor o zakupu i zakupu za ribnjake u pisanom obliku.

Ugovor o zakupu za ribnjake koji nije sklopljen u pisanom obliku nema pravni učinak.

Prije sklapanja ugovora o zakupu ribnjake zakupnik mora Agenciji dostaviti dokaz da je izvršio sve obveze s osnove korištenja poljoprivrednog zemljišta.

Procedura za zakup ribnjaka koji nisu u vlasništvu RH

Fizička ili pravna osoba koja je vlasnik ribnjaka ili ribogojilišta, odnosno posjednik ribnjaka ili ribogojilišta u vlasništvu druge fizičke ili pravne osobe radi ostvarivanja prava na korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama pogodnih za gospodarski uzgoj, podnosi neposredni zahtjev Agenciji za poljoprivredno zemljište, uz dokumentaciju propisanu Pravilnikom o uvjetima i postupku za ostvarivanje prava na korištenje kopnenih voda radi uzgoja riba i drugih vodenih organizama (NN 133/11).

Agencija za poljoprivredno zemljište, nakon pribavljenog stručnog mišljenja i posebnih uvjeta korištenja voda koje izdaju Hrvatske vode sukladno posebnom propisu o vodama, donosi Odluku o ostvarivanju prava na korištenja kopnenih voda.